Ηλεκτρονική Υποβολή Εργασιών

 • Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές
 • Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.
 • Κάθε σύνεδρος δεν θα πρέπει να υποβάλλει περισσότερες από 4 εργασίες ως κύριος συγγραφέας.
 • Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συμμετέχουν σε μία εργασία θα πρέπει ταυτόχρονα με την αποστολή της περίληψής του να τακτοποιεί οικονομικά και την εγγραφή του στο Συνέδριο (βρείτε το δελτίο εγγραφής στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου).
 • Στην ανασκόπηση δε μπορούν να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην ερευνητική εργασία πάνω από 6 (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται).
 • Θα πρέπει να δηλώνεται από τους συγγραφείς εάν οι περιλήψεις έχουν υποβληθεί σε άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, με τον ίδιο ή διαφορετικό τίτλο.
 • Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα αποστείλει ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός τριών ημερών παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 210 5244760.
 • Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους υπευθύνους για την αλληλογραφία συγγραφείς έως 26 Μαρτίου 2015.
 • Απόσυρση περιλήψεων εργασιών που έχουν υποβληθεί, γίνεται δεκτή μόνο εγγράφως και μέχρι 30 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου (07/04/2015)
 • Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δεν θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών.
 • Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.
 • Εφόσον ζητηθούν αλλαγές από την Επιστημονική Επιτροπή και οι συγγραφείς δεν απαντήσουν στις προτάσεις εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος αυτομάτως η περίληψη θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί και δεν θα συμπεριληφθεί στο τελικό πρόγραμμα.
 • Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.

H Γραμματεία του Συνεδρίου είναι στην διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στο τηλέφωνο: 210 5244760 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: abstracts@enne2015.gr  .